Privacy

Verwerkersovereenkomst

De Verwerker verklaart in ieder geval de volgende maatregelen te hebben getroffen:

Ons werk
Arrow-icon
  • ‍Er is een informatiebeveiligingsbeleid opgesteld. In het beleid zijn regels opgenomen over de omgang met persoonsgegevens. Dit beleid is geïmplementeerd binnen het personeelshandboek van Verwerker.
  • De werknemers van de Verwerker die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsplicht.
  • Er is een procedure ingesteld over de omgang met en de afhandeling van Datalekken.
  • Er zijn procedures opgesteld rondom risicobeoordeling en risicobehandeling, wijzigingsbeheer en incidentafhandeling.
  • Er is een fysiek en logisch toegangsbeleid met betrekking tot de diverse niveaus binnen de omgeving van Verwerker om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.
  • Bij transport van door de Verwerkingsverantwoordelijke expliciet als zodanig aangemerkte vertrouwelijke informatie over netwerken dient altijd adequate encryptie te worden toegepast.
  • Er is een authenticatie- en wachtwoordbeleid om ongeautoriseerde login te voorkomen en sterk wachtwoordgebruik te borgen.
  • Het merendeel van de systemen beschikt over uitgebreide logging.
Onze meest recente verwerkersovereenkomst kun je hier downloaden